دیگه وقتش بود

شریک

بعد یک دهه

که همه خشم ها و نفرتهای فروخورده

همه رنجها و تحقیرها و سختی های به سرآمده

به سر بیاره

تتمه موجودی چاه نفتو

چاهی که روزای اول

گولمون زد با فوران دیوانه وارش...

 

 

پ.ن: ایمان بیاور به خستگی دردناک گرگ...

منبع : مینیمالهای شبانه من |قوام منبع : |قوام منبع : |قوام منبع : |قوام
برچسب ها :